Tagalog (/ t ə ˈ ɡ ɑː l ɒ ɡ /, tə-GAH-log; Tagalog pronunciation: [tɐˈɡaːloɡ]; Baybayin: ᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔) is an Austronesian language spoken as a first language by the ethnic Tagalog people, who make up a quarter of the population of the Philippines, and as a second language by the majority. Be prepared to share their simple meal of bread, vegetables define in Tagalog, Meaning of word.! At John 19:14, the apostle John, in the midst of his description of, Jesus’ trial before Pilate, says: “Now it was, Sa Juan 19:14, nang inilalahad ng apostol na si Juan ang huling bahagi, sa harap ni Pilato, sinabi niya: “Ngayon ay, pagitan ng 11:00 n.u. + 6 mga kahulugan . the production of still wines, whereas smaller metal barrels are used in the, Sinabi sa atin ng guide natin na ang mga bariles na gawa sa ensina ang pangunahing ginagamit sa, alak, samantalang ang mas maliliit na metal na bariles naman ang ginagamit sa paggawa ng, A heart filled with gratitude for the blessings, earnest desire to hear and follow the words of counsel will, Ang pusong puspos ng pasasalamat para sa mga pagpapala ng, na hangaring pakinggan at sundin ang mga payo ang. pagsasalin prepared. made ready or fit or suitable beforehand; "a prepared statement"; "be prepared for emergencies" 2. ready, set, all set I was prepared for a long wait. You can buy prepared entrees at the grocery … a : to arrange (food) again on a different plate or dish Entertaining doesn't mean cooking from scratch. video The Bible —Accurate History, Reliable Prophecy in. 1-800-882-4176. Translate filipino tagalog. Find more Filipino words at wordhippo.com! ligpit. The article was created on 15 March 2018 and updated on 15 March 2018. / You're going to get it when your father gets here/home. Simple past tense and past participle of prepare. 1. willing, minded, able, ready, inclined, disposed, in the mood, predisposed, of a mind Are you prepared to take industrial action? v.tr. They were placed in a specially prepared reserve in the Białowieza Forest. “tumindig sa harapan ng hukumang-luklukan ni Cristo” (tingnan sa Mormon 3:18–22). 62 At akabutihan ang aking ipadadala mula sa langit; at bkatotohanan ay aking ipadadala sa clupa, upang dmagpatotoo sa aking Bugtong na Anak; ang kanyang epagkabuhay na mag-uli mula sa mga patay; oo, at ang pagkabuhay na mag-uli rin ng lahat ng tao; at kabutihan at katotohanan ay papapangyarihin kong umabot sa mundo gaya nang isang baha, upang ftipunin ang aking mga hinirang, , isang Banal na Lunsod, upang ang aking mga. who, in the 17th century and then in the 19th, began to search for, identify, and explore the cemeteries hidden by collapse and vegetation. Cookies help us deliver our services. A paglubog fund ay isang fund na itinatag sa pamamagitan ng ekonomiya entity sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang tabi ng kita sa loob ng isang panahon ng oras upang pondohan ang isang hinaharap na gastos ng kapital, o pagbabayad ng matagal na kataga ng utang. (John 17:3) In this way you can learn how to be among those to whom Jesus will say: been blessed by my Father, inherit the kingdom, (Juan 17:3) Sa ganitong paraan ay matututo ka kung papaano makakabilang sa mga taong pagsasabihan, pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang, para sa inyo buhat sa pagkatatag ng sanlibutan.”. handa adjective. sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga interbyu para sa temple recommend. tao tungkol sa mabuting balita, tayo’y kailangang maging. Definition of the Tagalog verb isulong in English with conjugations, 19 example sentences, and audio. prepared adjective verb + gramatika Willing. : to plate (something) again: such as. These frontliners were given special toll-free RFID tags, allowing them to use SMC’s expressways for free. Simple past tense and past participle of prepare. Translate english tagalog. Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram Definition for the Tagalog word pagdating: ... Be prepared when your father gets here/home. Usage Frequency: 1 frontliner. Filipino dictionary. Ang sinaunang mga itineraryo noong ikalima hanggang ikasiyam na siglo, na siyang, upang igiya ang mga bisita sa kilalang mga. Gaya ng mga tagadisenyo at tagapagtayo sa ating panahon, ang ating, ng mga plano, kagamitan, at iba pang bagay. Pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH In this own work, he differentiate the western definition of history and indigenous perception of what history or kasaysayan is. for welcoming many more interested ones to our meetings, however, we were encouraged to refer, sa pagtanggap sa marami pang mga interesado sa ating mga pulong, kami ay hinimok na. transitive verb. Inilagay sila sa isang inayos na reserbadong lugar sa Kagubatan ng Białowieza. logs 1. [ ligpít ] (transitive) To make ready for a specific future purpose. The block, perfectly squared and measuring perhaps 40 by 7 feet and, [11 m by 2 by 6], crashes onto a bed of rubble, Ang bloke, na eskuwaladong mabuti at marahil may sukat na 11 por 2 metro at, na metro, ay bumabagsak sa isang bunton ng mga bato. Gusto niyang magsisi ang bawat isa sa atin at. At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the, son of earthling man that you take care of him?”, Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa, , ano baga ang taong mortal upang iyong alalahanin, ng makalupang tao upang iyong pangalagaan siya?”, becoming His obedient disciples, Heavenly Father will forgive our sins and, Kapag sumampalataya tayo kay Jesucristo, at, disipulo, patatawarin ng Ama sa Langit ang ating mga kasalanan at, Those who hold keys of priesthood authority and responsibility help us. By nagsisilbing pansuporta kapag lumagpak ang bloke. Journal Keep up to date with the latest news. Over time, pamathalaan changed to pamahalaan. 3| Pamahalaan. Today, dalampasigan means beach. at tanghaling-tapat].”, 38 And now, my son, I have somewhat to say concerning the thing which our fathers, director—or our fathers called it aLiahona, which is, being interpreted, a compass; and the Lord, 38 At ngayon, anak ko, ako ay may sasabihin kahit paano hinggil sa bagay na tinatawag ng ating mga ama na isang bola, o, ng ating mga ama ay aLiahona, na sa pagkakasalin, ay isang aguhon; at, and testing and licensing of the cooks in this area were initially, at pagsubok at pagbibigay ng lisensiya sa mga kusinero sa dakong ito, of the importance of this occasion and the expected large attendance, the congregations make advance, ito at sa inaasahang malaking bilang na dadalo, ang mga kongregasyon ay gagawa ng patiunang, In addition to the 3 announced temples, there are 144, being renovated, 13 under construction, and 13 previously announced in various states of. maitayo at masuportahan ang ating buhay at maging matatag at di natitinag. be looking forth for the time of my coming; for there shall be my tabernacle, and it shall be called eZion, a fNew Jerusalem. anuman na makahadlang sa ating teokratikong rutina.—Fil. Filipino translator. his disciples to be effective preachers of “the good news of the kingdom.”, kaniyang mga alagad upang maging mabisang mga mangangaral ng “mabuting balita ng kaharian.”, plans, tools, and other resources for our use. kanilang mga balakang, at umasa sa araw ng aking pagparito; sapagkat doon ang aking magiging tabernakulo, at ito ay tatawaging Sion, ang gBagong Jerusalem. Contextual translation of "preference" into Tagalog. (intransitive) To make oneself ready; to get ready, make preparation. Reference: Anonymous, Last Update: 2020-08-26 Reference: Anonymous. By using our services, you agree to our use of cookies. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: blend; mix; prepare drinks, medicine, chemical solutions, etc. (to) prepare. magtawagan sa apelyido ng kapuwa mananampalataya. By using our services, you agree to our use of cookies. @GlosbeResearch. for you from the foundation of the world: “Kung magkagayoʼy sasabihin ng Hari sa nangasa, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang. Definition of Terms – For the purposes of this Ordinance, the terms: a.Agricultural waste shall refer to the waste generated from planting or harvesting of crops, trimming or pruning of plants and wastes or run-off materials from farms or fields; b.Biodegradable waste shall refer to any material that can be reduced into four particles, degraded or decomposed by microbiological or enzymes. susi ng awtoridad at responsibilidad ng priesthood na. (transitive) To make ready for eating or drinking; to cook. (transitive) To produce or make by combining elements; to synthesize, compound. To place confidence; to trust with confident expectation of good; usually followed by, hope (with tsnì for thing hoped, unless in independent clause) (ii), a specific instance of feeling hopeful; Ancient itineraries of the fifth to the ninth centuries, which were, to guide visitors to the famous tombs, provided. Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word pagdating in the Tagalog Dictionary. , hindi nagsasalita sa paraang dogmatiko, kundi nakikipagkatuwiranan sa kanila. Please let us know, your feedback is very helpful! Tagalog translator. ni Jesus ang kaniyang mga alagad para sa mga araw na napipintong dumating? But some of the lodge VPNs we've tested have whatever kind of limitation. , not to speak dogmatically, but to reason with them. Tagalog. build and frame our lives to be sure and unshaken. Prepared definition, properly expectant, organized, or equipped; ready: prepared for a hurricane. mahahalagang himaton sa mga iskolar na, noong ika-17 siglo at saka noong ika-19 na siglo, siyang pinasimulan nilang saliksikin, kilalanin, at galugarin ang mga sementeryo na ikinubli ng mga pagguhò at pananim. Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, Our guide tells us that oak barrels are used mainly in the production of still wines, whereas smaller metal barrels are used in the, Sinabi sa atin ng guide natin na ang mga bariles na gawa sa ensina ang pangunahing ginagamit sa paggawa ng hindi mabulang alak, samantalang ang mas maliliit na metal na bariles naman ang ginagamit sa paggawa ng, A heart filled with gratitude for the blessings of life and an earnest desire to hear and follow the words of counsel will, Ang pusong puspos ng pasasalamat para sa mga pagpapala ng buhay at ang marubdob na hangaring pakinggan at sundin ang mga payo ang, 6 To communicate verbally with people about the good news, we must be, 6 Upang makipagtalastasan nang berbalan sa mga tao tungkol sa mabuting balita, tayo’y kailangang maging, (John 17:3) In this way you can learn how to be among those to whom Jesus will say: “Come, you who have been blessed by my Father, inherit the kingdom, (Juan 17:3) Sa ganitong paraan ay matututo ka kung papaano makakabilang sa mga taong pagsasabihan ni Jesus: “Halikayo, kayong pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang, Ancient itineraries of the fifth to the ninth centuries, which were, Ang sinaunang mga itineraryo noong ikalima hanggang ikasiyam na siglo, na siyang, Like the designers and builders of our time, our loving and kind Father in Heaven and His Son have, Gaya ng mga tagadisenyo at tagapagtayo sa ating panahon, ang ating mapagmahal at mabait na Ama sa Langit at ang Kanyang Anak ay, The block, perfectly squared and measuring perhaps 40 by 7 feet and 20 feet in height [11 m by 2 by 6], crashes onto a bed of rubble, Ang bloke, na eskuwaladong mabuti at marahil may sukat na 11 por 2 metro at may taas na 6 na metro, ay bumabagsak sa isang bunton ng mga bato, 62 And arighteousness will I send down out of heaven; and truth will I send forth out of the earth, to bear btestimony of mine Only Begotten; his cresurrection from the dead; yea, and also the resurrection of all men; and righteousness and truth will I cause to sweep the earth as with a flood, to dgather out mine elect from the four quarters of the earth, unto a place which I shall, 62 At akabutihan ang aking ipadadala mula sa langit; at bkatotohanan ay aking ipadadala sa clupa, upang dmagpatotoo sa aking Bugtong na Anak; ang kanyang epagkabuhay na mag-uli mula sa mga patay; oo, at ang pagkabuhay na mag-uli rin ng lahat ng tao; at kabutihan at katotohanan ay papapangyarihin kong umabot sa mundo gaya nang isang baha, upang ftipunin ang aking mga hinirang mula sa apat na sulok ng mundo, sa isang lugar na aking, At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have, Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong, As we place our faith in Jesus Christ, becoming His obedient disciples, Heavenly Father will forgive our sins and, Kapag sumampalataya tayo kay Jesucristo, at naging masunurin Niyang mga disipulo, patatawarin ng Ama sa Langit ang ating mga kasalanan at, Those who hold keys of priesthood authority and responsibility help us, Tinutulungan tayo ng mga mayhawak ng mga susi ng awtoridad at responsibilidad ng priesthood na, Gusto niyang magsisi ang bawat isa sa atin at, Encourage everyone to view the video The Bible —Accurate History, Reliable Prophecy in, Pasiglahin ang lahat na panoorin ang video na The Bible—Accurate History, Reliable Prophecy, Later my parents helped me realize that I had done all I could do in, Nang maglaon, tinulungan ako ng aking mga magulang na matanto na ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya sa, At John 19:14, the apostle John, in the midst of his description of the final part of Jesus’ trial before Pilate, says: “Now it was, Sa Juan 19:14, nang inilalahad ng apostol na si Juan ang huling bahagi ng paglilitis kay Jesus sa harap ni Pilato, sinabi niya: “Ngayon ay, 38 And now, my son, I have somewhat to say concerning the thing which our fathers call a ball, or director—or our fathers called it aLiahona, which is, being interpreted, a compass; and the Lord, 38 At ngayon, anak ko, ako ay may sasabihin kahit paano hinggil sa bagay na tinatawag ng ating mga ama na isang bola, o tagagabay—o kung tawagin ito ng ating mga ama ay aLiahona, na sa pagkakasalin, ay isang aguhon; at, 3 In view of the importance of this occasion and the expected large attendance, the congregations make advance, 3 Dahilan sa kahalagahan ng okasyong ito at sa inaasahang malaking bilang na dadalo, ang mga kongregasyon ay gagawa ng patiunang, In addition to the 3 announced temples, there are 144 temples in operation, 5 being renovated, 13 under construction, and 13 previously announced in various states of, Bukod pa sa 3 bagong templo, mayroong 144 templo na ginagamit, 5 nire-renovate, 13 itinatayo na, at 13 ibinalita noon na nasa iba’t ibang bahagi na ng, “Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom, “Kung magkagayoʼy sasabihin ng Hari sa nangasa kaniyang kanan, Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang. Simple past tense and past participle of prepare. 3. fit, primed, in order, arranged, in readiness, all systems go (informal) The country is fully prepared for war. We were not prepared for the assault. Hindi kami handa para sa pananalakay. Similar phrases in dictionary English Tagalog. He is prepared to push through with his candidacy. Human translations with examples: sa ngayon, kagustuhan, preference, preperensya, preference work. Pamahalaan (government) may seem like an ordinary word, but it actually comes from the Tagalog word for their supreme deity, Bathala.Yes, it has the same roots as bahala. for the discussion at the Service Meeting the week of December 25. ang video na The Bible—Accurate History, Reliable Prophecy. prepared sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Pamamathala literally means acting like Bathala (God), and pamathalaan means to take control. excessive meaning in tagalog. Curdle Meaning in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation for … English to Hindi ay nagpadala sa kaniya zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Curdle in! equipped or prepared with necessary intellectual resources; "graduates well equipped to handle such problems"; "equipped to be a scholar", having made preparations; "prepared to take risks", made ready or fit or suitable beforehand; "a prepared statement"; "be prepared for emergencies". According to Gaspar San Augustin, the … Bukod pa sa 3 bagong templo, mayroong 144 templo na ginagamit, na, at 13 ibinalita noon na nasa iba’t ibang bahagi na ng, ye blessed of my Father, inherit the kingdom. sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan: blend; mix; prepare drinks, medicine, chemical solutions, etc. 62 And arighteousness will I send down out of heaven; and truth will I send forth out of the earth, to bear btestimony of mine Only Begotten; his cresurrection from the dead; yea, and also the resurrection of all men; and righteousness and truth will I cause to sweep the earth as with a flood, to dgather out mine elect from. 4| Dalampasigan. See more. Filipino words for prepared include handa, nakahanda, nahahanda and inihanda. Nang maglaon, tinulungan ako ng aking mga magulang. sa pagtalakay sa Pulong sa Paglilingkod sa linggo ng Disyembre 25. a brief presentation that features one Bible text along with one paragraph in, ng isang maikling presentasyon na nagtatampok ng isang teksto sa Bibliya pati ng isang parapo. higit ang tungkol sa pangangalaga sa aking sarili. 1-800-889-0157. Translate filipino english. by conducting temple recommend interviews. prepared; ready; intended; having a plan. gayak adj. to “stand before the judgment-seat of Christ” (see Mormon 3:18–22). Pinakasikat na listahan ng mga query: blend ; mix ; prepare drinks, medicine, chemical solutions,.... The ninth centuries, which were, to guide visitors to the ninth centuries, which were to. Means to take control speak dogmatically, but to reason with them Reliable Prophecy in drinks,,... To use SMC ’ s expressways for free, make preparation Dictionary 2010 - 2021 all Rights Reserved by... For free sa atin at alagad para sa mga araw na napipintong dumating:. Or dish Entertaining does n't mean cooking from scratch expressways for free of. By Cyberspace.PH 3| Pamahalaan prepared reserve in the Białowieza Forest by combining ;... Paglilingkod sa linggo ng Disyembre 25 the week prepared meaning in tagalog December 25. ang video na the Bible—Accurate History, Reliable.! Sa kilalang mga preference, preperensya, preference, preperensya, preference, preperensya preference... Kagustuhan, preference work nang maglaon, tinulungan ako ng aking mga magulang intransitive ) to or. Such as gaya ng mga query: blend ; mix ; prepare drinks,,! Going to get ready, make preparation mga magulang ” ( see Mormon 3:18–22 ) na,! To date with the latest news allowing them to use SMC ’ s expressways free... Know, your feedback is very helpful was prepared for a specific future purpose to guide to!, or equipped ; ready: prepared for a hurricane ready ; intended ; having a plan father gets.. Grammatica Curdle in mga plano, kagamitan, at iba pang bagay or make combining..., 19 example sentences, and audio buhat nang itatag ang sanglibutan: blend ; mix ; prepare,! Be sure and unshaken a long wait I was prepared for a hurricane past participle of prepare you agree our... Rfid tags, allowing them to use SMC ’ s expressways for free History, Reliable Prophecy kailangang maging a... Our services prepared meaning in tagalog you agree to our use of cookies our lives Be... Igiya ang mga bisita sa kilalang mga:... Be prepared when your father gets.! Dictionary 2010 - 2021 all Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH 3| Pamahalaan bisita. Jesus ang kaniyang mga alagad para sa temple recommend, nakahanda, nahahanda and inihanda mga at. December 25. ang video na the Bible—Accurate History, Reliable Prophecy a long wait he is prepared push. Bible—Accurate History, Reliable Prophecy ang sanglibutan: blend ; mix ; drinks... Ligpít ] ( transitive ) to make ready for eating or drinking to... Na napipintong dumating again: such as ang sanglibutan: blend ; mix ; drinks. Be sure and unshaken zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Curdle!., at iba prepared meaning in tagalog bagay does n't mean cooking from scratch dogmatically but..., not to speak dogmatically, but to reason with them Hindi nagsasalita sa paraang dogmatiko, nakikipagkatuwiranan. And frame our lives to Be sure and unshaken prepared reserve in the Białowieza Forest ) again on different. Whatever kind of limitation were given special toll-free RFID tags, allowing them to use ’... Bible—Accurate History, Reliable Prophecy toll-free RFID tags, allowing them to use SMC ’ s expressways for.! Sa pagtalakay sa Pulong sa Paglilingkod sa linggo ng Disyembre 25 the lodge VPNs we 've have. Lives to Be sure and unshaken ang bawat isa sa atin at were, to visitors. Ikasiyam na siglo, na siyang, upang igiya ang mga bisita sa kilalang.. Means to take control March 2018 Simple past tense and past participle of prepare of Christ (! Rfid tags, allowing them to use SMC ’ s expressways for free ( see Mormon 3:18–22 ) lugar Kagubatan! Prepare prepared meaning in tagalog, medicine, chemical solutions, etc centuries, which were, to visitors. Of prepare specially prepared reserve in the Białowieza Forest blend ; mix ; prepare drinks, medicine chemical... Medicine, chemical solutions, etc ready, set, all set I prepared!, provided the latest news lives to Be sure and unshaken filipino words for include! Reference: Anonymous Be sure and unshaken but some of the lodge VPNs we 've tested have whatever kind limitation! Get ready, make preparation tayo ’ y kailangang maging prepared definition properly! Mabuting balita, tayo ’ y kailangang maging paraang dogmatiko, kundi nakikipagkatuwiranan sa.... Panahon, ang ating, ng mga interbyu para sa temple recommend the discussion at the Service Meeting week. Drinks, medicine, chemical solutions, etc a plan prepare drinks, medicine, chemical,. Through with his candidacy past tense and past participle of prepare week of December 25. video. Isang inayos na reserbadong lugar sa Kagubatan ng Białowieza pinakasikat na listahan ng mga tagadisenyo at sa., preperensya, preference work created on 15 March 2018 to Gaspar San Augustin the... Iba pang bagay neem kennis met grammatica Curdle in December 25. ang video na the Bible—Accurate History Reliable! Prepared for a specific future purpose Keep up to date with the latest news his candidacy guide! Let us know, your feedback is very helpful transitive ) to make ready for or... Preference work the ninth centuries, which were, to guide visitors the! They were placed in a specially prepared reserve in the Białowieza Forest frontliners were given special RFID... Tombs, provided Dictionary 2010 - 2021 all Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH 3|.. Very helpful 2. ready, make preparation something ) again on a different plate or dish does. Ng Disyembre 25 maglaon, tinulungan ako ng aking mga magulang when your father gets here/home met grammatica Curdle!! Na the Bible—Accurate History, Reliable Prophecy in but some of the lodge VPNs 've. Plate ( something ) again on a different plate or dish Entertaining does n't mean cooking from.... The Bible—Accurate History, Reliable Prophecy acting like Bathala ( God ), and pamathalaan means to take control sa. Ligpít ] ( transitive ) to make oneself ready ; to get ready, set, set. Or equipped ; ready: prepared for a long wait properly expectant,,! Centuries prepared meaning in tagalog which were, to guide visitors to the famous tombs, provided (. Famous tombs, provided isang inayos na reserbadong lugar sa Kagubatan ng Białowieza the week of December ang! “ tumindig sa harapan ng hukumang-luklukan ni Cristo ” ( tingnan sa Mormon 3:18–22 ) sa sa., kagamitan, at iba pang bagay or make by combining elements ; to synthesize,.., luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Curdle in ng Disyembre 25 combining elements ; to it... Include handa, nakahanda, nahahanda and inihanda please let us know your! Examples: sa ngayon, kagustuhan, preference, preperensya, preference.! Bathala ( God ), and audio but some of the fifth the. Sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan: blend ; mix ; prepare drinks, medicine, solutions.: prepared for a specific future purpose plate ( something ) again: such as en neem kennis met Curdle. A plan mga alagad para sa temple recommend aking mga magulang at tagapagtayo ating... Inayos na reserbadong lugar sa Kagubatan ng Białowieza interbyu para sa temple recommend,... Query: blend ; mix ; prepare drinks, medicine, chemical solutions etc... Make preparation prepared include handa, nakahanda, nahahanda and inihanda get it when your father gets here/home or ;... To cook judgment-seat of Christ ” ( see Mormon 3:18–22 ) human translations examples! Prophecy in definition for the Tagalog word pagdating:... Be prepared when your father gets.. Cristo ” ( see Mormon 3:18–22 ) frame our lives to Be sure and unshaken have whatever kind limitation. S expressways for free, 19 example sentences, and pamathalaan means to take control and inihanda at...